6404110000 10-Obuv se zevní podešví z kaučuku nebo plastů

6404 11 00-Sportovní obuv; obuv pro tenis, košíkovou, gymnastiku, cvičení a podobně

Pro účely této podpoložky, výraz „sportovní obuv“ znamená veškerou obuv, která plně vyhovuje podmínkám uvedeným v poznámce k položce 1 k této kapitole.
Poznámka k položce 1 a) k této kapitole zahrnuje pouze obuv, která je určena pro specifickou sportovní aktivitu a jejíž pevné nebo snímatelné příslušenství jmenovitě uvedené v této poznámce k položce, zapříčiňuje, že tato obuv je obtížně použitelná pro jakýkoliv jiný účel, zejména pro chození po asfaltových cestách, vzhledem k výšce nebo neohebnosti či klouzavosti atd. tohoto příslušenství.
Výraz „obuv pro tenis, košíkovou, gymnastiku, cvičení a podobně“ této podpoložky zahrnuje obuv, z jejíhož tvaru, střihu a zpracování je zřejmé, že je určena pro sportovní aktivitu, například pro jachtaření, squash, stolní tenis, volejbal. Nepatří sem však obuv používaná převážně nebo výhradně například ke kanoistice na divoké vodě, walkingu, trekkingu, pěší turistice, horolezectví.
Veškerá tato obuv má neklouzavou zevní podešev a zapínací zařízení, které poskytují noze stabilitu v botě (např. tkaničky nebo samopřilnavé zapínání).
Nepatrné součásti, například ozdobné proužky nebo švy, visačky (i když jsou našité), výšivky, potištěné nebo barvené tkaničky, nemají vliv na vyloučení této obuvi z této podpoložky.
Tato podpoložka může rovněž zahrnovat obuv, která je, vzhledem ke své velikosti, určena pro nošení dětmi nebo mladými lidmi.

6404 11

6404110000 80-Sportovní obuv; obuv pro tenis, košíkovou, gymnastiku, cvičení a podobně

6404 11 00-Sportovní obuv; obuv pro tenis, košíkovou, gymnastiku, cvičení a podobně

Pro účely této podpoložky, výraz „sportovní obuv“ znamená veškerou obuv, která plně vyhovuje podmínkám uvedeným v poznámce k položce 1 k této kapitole.
Poznámka k položce 1 a) k této kapitole zahrnuje pouze obuv, která je určena pro specifickou sportovní aktivitu a jejíž pevné nebo snímatelné příslušenství jmenovitě uvedené v této poznámce k položce, zapříčiňuje, že tato obuv je obtížně použitelná pro jakýkoliv jiný účel, zejména pro chození po asfaltových cestách, vzhledem k výšce nebo neohebnosti či klouzavosti atd. tohoto příslušenství.
Výraz „obuv pro tenis, košíkovou, gymnastiku, cvičení a podobně“ této podpoložky zahrnuje obuv, z jejíhož tvaru, střihu a zpracování je zřejmé, že je určena pro sportovní aktivitu, například pro jachtaření, squash, stolní tenis, volejbal. Nepatří sem však obuv používaná převážně nebo výhradně například ke kanoistice na divoké vodě, walkingu, trekkingu, pěší turistice, horolezectví.
Veškerá tato obuv má neklouzavou zevní podešev a zapínací zařízení, které poskytují noze stabilitu v botě (např. tkaničky nebo samopřilnavé zapínání).
Nepatrné součásti, například ozdobné proužky nebo švy, visačky (i když jsou našité), výšivky, potištěné nebo barvené tkaničky, nemají vliv na vyloučení této obuvi z této podpoložky.
Tato podpoložka může rovněž zahrnovat obuv, která je, vzhledem ke své velikosti, určena pro nošení dětmi nebo mladými lidmi.

6404 11

KAPITOLA 48-PAPÍR, KARTÓN A LEPENKA; VÝROBKY Z PAPÍROVINY, PAPÍRU, KARTÓNU NEBO LEPENKY

KAPITOLA 48-PAPÍR, KARTÓN A LEPENKA; VÝROBKY Z PAPÍRENSKÝCH VLÁKNIN, PAPÍRU, KARTÓNU NEBO LEPENKY

Všeobecné vysvětlivky
Kotouče papíru, jejichž vnější vrstvy byly částečně namáčeny ve vodě nebo jinak poškozeny, zůstávají zařazeny v příslušných podpoložkách čísel 4801 až 4811.

KAPITOLA 48-PAPÍR, KARTÓN A LEPENKA; VÝROBKY Z PAPÍROVINY, PAPÍRU, KARTÓNU NEBO LEPENKY

Poznámky
1. Pro účely této kapitoly, s výjimkou, kde je v textu stanoveno jinak, zmínka o „papíru“ zahrnuje též kartón a lepenku (bez ohledu na
tloušťku nebo hmotnost na m2).
2. Do této kapitoly nepatří:
a) výrobky kapitoly 30;
b) ražební fólie čísla 3212;
c) parfémované papíry nebo papíry impregnované nebo povrstvené kosmetickými prostředky (kapitola 33);
d) papírová nebo buničitá vata impregnovaná, povrstvená nebo potažená mýdlem nebo detergentem (číslo 3401) nebo leštícími
prostředky, leštícími pastami a podobnými přípravky (číslo 3405);
e) citlivý papír, kartón nebo lepenka čísel 3701 až 3704;
f) papír impregnovaný diagnostickými nebo laboratorními reagenciemi (číslo 3822);
g) papírem zesílené vrstvené fólie z plastů nebo vrstva papíru, kartónu nebo lepenky povrstvená nebo potažená vrstvou plastů,
přičemž tato vrstva představuje více než polovinu celkové tloušťky, nebo výrobky z těchto materiálů, jiné než krycí materiály na
stěny čísla 4814 (kapitola 39);
h) výrobky čísla 4202 (například cestovní potřeby);
ij) výrobky kapitoly 46 (výrobky z pletacích materiálů);
k) papírové příze nebo textilní výrobky z papírové příze (třída XI);
l) výrobky kapitoly 64 nebo kapitoly 65;
m) brusný papír, kartón nebo lepenka (číslo 6805) nebo slída na podložce z papíru, kartónu nebo lepenky (číslo 6814) (papír,
kartón a lepenka povrstvené slídovým práškem patří však do této kapitoly);
n) kovové fólie na podložce z papíru, kartónu nebo lepenky (obecně třída XIV nebo XV);
o) výrobky čísla 9209;
p) výrobky kapitoly 95 (například hračky, hry, sportovní potřeby); nebo
q) výrobky kapitoly 96 (například knoflíky, hygienické vložky a tampony, dětské pleny).
3. S výhradou ustanovení poznámky 7 patří do čísel 4801 až 4805 papír, kartón a lepenka, které byly podrobeny hlazení
kalandrováním, superkalandrováním, leštění nebo podobné úpravě, vytváření nepravých průsvitek (filigránů) nebo stíněnek,
povrchovému klížení, jakož i papír, kartón, lepenka, buničitá vata a zplstěné pásy buničiny, barvené či mramorované ve hmotě
jakýmkoliv způsobem. S výjimkou jiných ustanovení čísla 4803 nezahrnují tato čísla papír, kartón, lepenku, buničitou vatu nebo
zplstěné pásy buničiny, které byly zpracovány jinak.
4. V této kapitole výraz „novinový papír“ znamená druh nenatíraného papíru, který se používá pro tisk novin, u něhož nejméně 50 %
hmotnostních z celkového obsahu vláken tvoří dřevná vlákna získaná mechanickým nebo chemicko-mechanickým výrobním
postupem, neklížený nebo velmi slabě klížený, který má na obou stranách drsnost povrchu měřenou přístrojem Parker Print Surf
(1 MPa) převyšující 2,5 mikrometrů (mikronů), s plošnou hmotností nejméně 40 g/m2 a nejvýše 65 g/m2.
5. Pro účely čísla 4802 se výrazy „papír, kartón a lepenka určené ke psaní, tisku nebo k jiným grafickým účelům“ a „neděrovaný papír na
děrné štítky nebo na děrné pásky“ rozumí papír, kartón a lepenka vyrobené hlavně z bělené buničiny nebo buničiny získané
mechanickým nebo chemicko-mechanickým postupem a vyhovující některému z následujících kritérií:
— Pro papír, kartón nebo lepenku o plošné hmotnosti nejvýše 150 g/m2:
a) obsahující 10 % nebo více vláken získaných mechanickým nebo chemicko-mechanickým postupem a
1) s plošnou hmotností nejvýše 80 g/m2, nebo
2) barvené ve hmotě; nebo
b) obsahující více než 8 % popela, a
1) s plošnou hmotností nejvýše 80 g/m2, nebo
2) barvené ve hmotě; nebo
c) obsahující více než 3 % popela a s bělostí 60 % nebo více; nebo
d) obsahující více než 3 %, avšak nejvýše 8 % popela, s bělostí méně než 60 % a ukazatelem pevnosti v průtlaku rovným nebo
menším než 2,5 kPa?m2/g; nebo
e) obsahující 3 % nebo méně popela, s bělostí 60 % nebo více a ukazatelem pevnosti v průtlaku rovným nebo menším než
2,5 kPa?m2/g.
— Pro papír, kartón nebo lepenku s plošnou hmotností vyšší než 150 g/m2:
a) barvené ve hmotě; nebo
b) s bělostí 60 % nebo více, a
1) s tloušťkou měřenou posuvným měřítkem 225 mikrometrů (mikronů) nebo menší, nebo
2) s tloušťkou měřenou posuvným měřítkem větší než 225 mikrometrů (mikronů), avšak nejvýše 508 mikrometrů (mikronů)
a s obsahem popela více než 3 %; nebo
c) s bělostí méně než 60 % a s tloušťkou měřenou posuvným měřítkem 254 mikrometrů (mikronů) nebo méně a s obsahem
popela více než 8 %.
Číslo 4802 však nezahrnuje filtrační papír, kartón nebo lepenku (včetně papíru na čajové sáčky) ani plstěný papír, kartón nebo
lepenku.
6. V této kapitole výraz „papír, kartón a lepenka kraft“ znamená papír, kartón nebo lepenku, z jejichž celkového vlákninového složení
nejméně 80 % hmotnostních sestává z vlákniny získané sulfátovým nebo nátronovým postupem.
7. Kromě případů, kdy znění čísel stanoví jinak, papír, kartón, lepenka, buničitá vata a pásy zplstěných buničinových vláken, které
odpovídají popisu dvou nebo více z čísel 4801 až 4811, je nutno zařadit do posledního z těchto čísel nomenklatury, které přicházejí
v úvahu.
8. Čísla 4801 a 4803 až 4809 se vztahují pouze na papír, kartón, lepenku, buničitou vatu a pásy zplstěných buničinových vláken:
a) v pásech nebo kotoučích o šířce převyšující 36 cm; nebo
b) v pravoúhlých (včetně čtvercových) listech (arších) s jednou stranou převyšující 36 cm a druhou stranou převyšující
15 cm v nepřeloženém stavu.
9. Pro účely čísla 4814 se výraz „tapetový papír a podobné krycí materiály na stěny“ týká pouze:
a) papíru v kotoučích o šířce nejméně 45 cm a nejvýše 160 cm, vhodného ke zdobení stěn nebo stropů:
1) zrnitého, raženého, povrchově barveného, potištěného vzorem nebo jinak povrchově zdobeného (například textilními
vločkami), též natřeného nebo potaženého průhlednými ochrannými vrstvami plastů;
2) s nerovným povrchem vzniklým přidáním částeček dřeva, slámy apod.;
3) povrstveného nebo potaženého na lícové straně plasty, přičemž vrstva plastu je zrnitá, ražená, barvená, potištěná vzorem nebo
jinak zdobená; nebo
4) potaženého na lícové straně pletacím materiálem, též vzájemně svázané v rovnoběžných pramenech nebo protkané;
b) lemovky a vlysy z papíru, zpracované jak je uvedeno výše, též v kotoučích, vhodné pro zdobení stěn nebo stropů;
c) krycí materiál na stěny z papíru vyrobený z několika částí (panelů), v kotoučích nebo listech (arších), potištěné tak, že po sestavení
na stěně tvoří krajinu, obraz nebo motiv.
Výrobky na podkladě papíru, kartónu nebo lepenky, vhodné k použití jako podlahová krytina i jako krycí materiál na stěny, se
zařazují do čísla 4823.
10. Číslo 4820 nezahrnuje volné listy nebo lístky přiříznuté do určitých rozměrů, i když jsou potištěné, ražené nebo perforované.
11. Do čísla 4823 patří, inter alia, perforované papírové, kartónové nebo lepenkové karty pro žakárové nebo podobné stroje a papírové
krajky.
12. S výjimkou zboží čísel 4814 nebo 4821, patří papír, kartón, lepenka, buničitá vata a výrobky z nich, potištěné motivy, písmeny
nebo vyobrazeními, které nejsou pouze podružné povahy vzhledem k hlavnímu účelu použití zboží, do kapitoly 49.
Poznámky k položkám
1. Pro účely položek 4804 11 a 4804 19 se výrazem „kraftliner“ rozumí papír, kartón a lepenka, se strojově upraveným nebo strojově
hlazeným povrchem, z jehož celkového vlákninového složení nejméně 80 % hmotnostních sestává z dřevných vláken získaných
sulfátovým nebo nátronovým postupem, v kotoučích, s plošnou hmotností vyšší než 115 g/m2 a s minimální průtlakovou pevností
podle Mullena dle údajů uvedených v následující tabulce nebo lineárně interpolovanou nebo extrapolovanou ekvivalentní hodnotou
průtlakové pevnosti pro jakoukoliv jinou plošnou hmotnost.
Plošná hmotnost (g/m2) Minimální průtlaková pevnost podle Mullena (kPa)
115 393
125 417
200 637
300 824
400 961
2. Pro účely položek 4804 21 a 4804 29 se výrazem „pytlový papír kraft“ rozumí papír se strojně hlazeným povrchem, z jehož
celkového vlákninového složení nejméně 80 % hmotnostních sestává z vláken získaných sulfátovým nebo nátronovým postupem,
v kotoučích, s plošnou hmotností nejméně 60 g/m2, avšak nejvýše 115 g/m2 a odpovídající některému z následujících souborů
podmínek:
a) má ukazatel průtlakové pevnosti podle Mullena nejméně 3,7 kPa.m2/g a tažnost větší než 4,5 % v příčném směru a větší než 2 %
v podélném směru výroby na stroji;
b) má minimální pevnost v dotržení a pevnost v tahu dle údajů uvedených v následující tabulce nebo lineární interpolovanou
ekvivalentní hodnotu pro jakoukoliv jinou plošnou hmotnost:
Plošná hmotnost (g/m2) Minimální pevnost v dotržení (mN) Minimální pevnost v tahu (kN/m)
Podélný směr Podélný směr plus příčný směr Příčný směr Podélný směr plus příčný směr
60 700 1 510 1,9 6,0
70 830 1 790 2,3 7,2
80 965 2 070 2,8 8,3
100 1 230 2 635 3,7 10,6
115 1 425 3 060 4,4 12,3
3. Ve smyslu položky 4805 11 se výrazem „polochemický papír na zvlněnou vrstvu“ rozumí papír v kotoučích, z jehož celkového
vlákninového složení sestává nejméně 65 % hmotnostních z nebělených listnáčových vláken získaných kombinací mechanického
a chemického postupu a který má podle CMT 30 (Corrugated Medium Test s 30minutovou klimatizací) vzpěrovou pevnost
převyšující 1,8 newtonů/g/m2 při 50 % relativní vlhkosti a při 23 °C.
4. Položka 4805 12 zahrnuje papír, v kotoučích, vyrobený hlavně ze slámové buničiny získávané kombinací mechanického
a chemického postupu, s plošnou hmotností 130 g/m2 nebo vyšší, a který má podle CMT 30 (Corrugated Medium Test
s 30minutovou klimatizací) vzpěrovou pevnost převyšující 1,4 newtonů/g/m2 při 50 % relativní vlhkosti a při 23 °C.
5. Položky 4805 24 a 4805 25 zahrnují papír, kartón a lepenku vyrobené zcela nebo hlavně z buničiny ze sběrového (odpad a výměť)
papíru, kartónu nebo lepenky. Testliner může mít rovněž povrchovou vrstvu z barveného papíru nebo z papíru vyrobeného z bělené
nebo nebělené nesběrové buničiny. Tyto výrobky mají ukazatel průtlakové pevnosti podle Mullena nejméně 2 kPa.m2/g.
6. Pro účely položky 4805 30 se výrazem „sulfitový balicí papír“ rozumí strojově hlazený papír, z jehož celkového vlákninového složení
více než 40 % hmotnostních činí dřevná vlákna získaná chemickým sulfitovým postupem, s obsahem popela nepřesahujícím 8 %
a s ukazatelem průtlakové pevnosti podle Mullena nejméně 1,47 kPa.m2/g.
7. Pro účely položky 4810 22 se výrazem „tenký natíraný papír“, rozumí oboustranně natíraný papír o celkové plošné hmotnosti
nepřesahující 72 g/m2, s nátěrem, jehož plošná hmotnost na každé straně nepřesahuje 15 g/m2, na podkladovém papíru, z jehož
celkového vlákninového složení nejméně 50 % hmotnostních činí dřevná vlákna získaná mechanickým postupem.

KAPITOLA 48

KAPITOLA 33-VONNÉ SILICE A PRYSKYŘICE; VOŇAVKÁŘSKÉ, KOSMETICKÉ NEBO TOALETNÍ PŘÍPRAVKY

KAPITOLA 33-VONNÉ SILICE A PRYSKYŘICE; VOŇAVKÁŘSKÉ, KOSMETICKÉ NEBO TOALETNÍ PŘÍPRAVKY

KAPITOLA 33-VONNÉ SILICE A PRYSKYŘICE; VOŇAVKÁŘSKÉ, KOSMETICKÉ NEBO TOALETNÍ PŘÍPRAVKY

Poznámky
1. Do této kapitoly nepatří:
a) přírodní klejopryskyřice nebo rostlinné výtažky čísla 1301 nebo 1302;
b) mýdlo a jiné výrobky čísla 3401; nebo
c) terpentýnová silice, borová silice nebo sulfátová terpentýnová silice nebo jiné výrobky čísla 3805.
2. Výraz „vonné látky“ v čísle 3302 se týká pouze látek čísla 3301, vonných složek izolovaných z těchto látek nebo syntetických
aromatických látek.
3. Do čísel 3303 až 3307 patří, inter alia, výrobky, též smíšené (jiné než vodné destiláty a vodné roztoky silic) vhodné pro použití jako
výrobky těchto čísel a upravené v balení pro drobný prodej se zřetelem k tomuto použití.
4. Výrazem „voňavkářské, kosmetické nebo toaletní přípravky“ v čísle 3307 se rozumějí, inter alia, následující výrobky: parfémované
sáčky; přípravky vydávající vůni při spalování; parfémované papíry a papíry impregnované nebo povrstvené kosmetickými
prostředky; roztoky na kontaktní čočky nebo umělé oči; vaty, plsti a netkané textilie impregnované, povrstvené nebo potažené
parfémem nebo kosmetickými prostředky; toaletní přípravky pro zvířata.

KAPITOLA 33

KAPITOLA 30-FARMACEUTICKÉ VÝROBKY

KAPITOLA 30-FARMACEUTICKÉ VÝROBKY

Všeobecné vysvětlivky
Označení výrobku jako lék v legislativě Evropské unie (jiné, než která se týká specificky zařazení do kombinované nomenklatury) nebo v národní legislativě členských států, nebo v jakémkoli lékopise, není rozhodujícím faktorem, pokud jde o zařazování do této kapitoly.
Doplňková poznámka 1 1. Bylinné léčivé přípravky jsou přípravky založené na jedné nebo více aktivních látkách, vyrobené tak, že je rostlina nebo její části podrobeny procesům jako je sušení, drcení, extrakce nebo pročištění (rafinace).
Aktivní látka znamená chemicky definovanou látku, chemicky definovanou skupinu látek (např. alkaloidy, polyfenoly, anthokyaniny) nebo rostlinné výtažky. Tyto aktivní látky musí mít léčivé vlastnosti pro prevenci nebo léčení specifických chorob, zdravotních potíží nebo jejich symptomů.
2. Homeopatické léčivé přípravky se připravují z produktů, látek nebo směsí nazývaných homeopatické chovy (mateřské tinktury). Musí být vyznačen stupeň zředění (například D6).
3. Vitamínové a minerální přípravky jsou přípravky založené na vitamínech čísla 2936, na minerálech, včetně stopových prvků a jejich směsí. Používají se k léčení nebo prevenci specifických chorob, zdravotních potíží nebo jejich symptomů. Tyto přípravky obsahují velmi vysoké množství vitamínů nebo minerálů, obvykle nejméně třikrát tolik, než je doporučená denní dávka (DDD).
Pokud jde o doporučenou denní dávku (DDD) u některých vitamínů a minerálů, viz například tabulka v příloze směrnice Rady 90/496/EHS ze dne 24. září 1990 o nutričním označování potravin (Úř. věst. L 276, 6.10.1990, s. 40), pozměněné směrnicí Komise 2008/100/ES ze dne 28. října 2008 (Úř. věst. L 285, 29.10.2008, s. 09), vyobrazená níže:
Vitamíny a minerály DDD
Vitamin A 800 μg
Vitamin D 5 μg
Vitamin E 12 mg
Vitamin K 75 μg
Vitamin C 80 mg
Thiamin 1,1 mg
Riboflavin 1,4 mg
Niacin 16 mg
Vitamin B 6 1,4 mg
Folacin (kyselina listová) 200 μg
Vitamin B 12 2,5 μg
Biotin 50 μg
Kyselina pantotenová 6 mg
Draslík 2 000 mg
Chloridy 800 mg
Vápník 800 mg
Fosfor 700 mg
Hořčík 375 mg
Železo 14 mg
Zinek 10 mg
Měď 1 mg
Mangan 2 mg
Fluoridy 3,5 mg
Selen 55 μg
Chrom 40 μg
Molybden 50 μg
Jód 150 μg
Do čísla 3004 nepatří, inter alia, potravinové doplňky nebo dietní přípravky (viz rovněž poznámka 1 a) k této kapitole).

KAPITOLA 30-FARMACEUTICKÉ VÝROBKY

Poznámky
1. Do této kapitoly nepatří:
a) potraviny nebo nápoje (jako jsou dietní, diabetické nebo obohacené potraviny, potravinové doplňky, tonické nápoje a minerální
vody), jiné než výživné přípravky pro nitrožilní aplikaci (třída IV);
b) přípravky, jako tablety, žvýkací gumy nebo náplasti (transdermální systémy), které mají kuřákům pomoci přestat s kouřením
(číslo 2106 nebo 3824);
c) speciálně kalcinované nebo jemně mleté sádry pro použití v zubním lékařství (číslo 2520);
d) vodné destiláty nebo vodné roztoky vonných silic vhodné pro léčebné použití (číslo 3301);
e) přípravky čísel 3303 až 3307, i když mají léčebné nebo profylaktické vlastnosti;
f) mýdlo nebo jiné výrobky čísla 3401 obsahující přidané léky;
g) přípravky na bázi sádry pro použití v zubním lékařství (číslo 3407); nebo
h) krevní albumin nepřipravený pro léčebné nebo profylaktické použití (číslo 3502).
2. Pro účely čísla 3002 se výraz „imunologické výrobky“ vztahuje na peptidy a proteiny (jiné než zboží čísla 2937), které se přímo
podílejí na regulaci imunologických procesů, jako monoklonální protilátky (MAB), fragmenty protilátek, konjugáty protilátek
a konjugáty fragmentů protilátek, interleukiny, interferony (IFN), chemokiny a některé faktory nádorové nekrózy (TNF), růstové
faktory (GF), hemopoetiny a faktory stimulující kolonie (CSF).
3. Pro účely čísel 3003 a 3004 a poznámky 4 písm. d) k této kapitole se považují:
a) za nesmíšené výrobky:
1) nesmíšené výrobky rozpuštěné ve vodě;
2) veškeré výrobky kapitol 28 a 29; a
3) jednoduché rostlinné výtažky čísla 1302, pouze standardizované nebo rozpuštěné v jakémkoliv rozpouštědle.
b) za smíšené výrobky:
1) koloidní roztoky a suspenze (kromě koloidní síry);
2) rostlinné výtažky získané zpracováním směsí rostlinných materiálů; a
3) soli a koncentráty získané odpařením přírodních minerálních vod.
4. Do čísla 3006 patří pouze následující výrobky, které musí být zařazeny pouze do tohoto čísla a ne do jiného čísla nomenklatury:
a) sterilní chirurgický katgut, podobné sterilní šicí materiály (včetně sterilních absorbovatelných nití pro chirurgii nebo zubní
lékařství) a sterilní tkaninové náplasti k chirurgickému uzavíraní ran;
b) sterilní laminaria a sterilní laminární tampony;
c) sterilní absorbovatelné prostředky k zastavení krvácení pro chirurgii nebo zubní lékařství; sterilní adhézní bariéry pro chirurgii
nebo zubní lékařství, též absorbovatelné;
d) kontrastní prostředky pro rentgenová vyšetření a diagnostické reagencie určené k podávání pacientům, jež jsou nesmíšenými
výrobky v odměřených dávkách nebo výrobky sestávající ze dvou nebo více složek, které musí být pro takové použití smíchány;
e) reagencie k určování krevních skupin nebo krevních faktorů;
f) zubní cementy a jiné zubní výplně; kostní rekonstrukční cementy;
g) brašny a krabice s první pomocí;
h) chemické antikoncepční přípravky na bázi hormonů, jiných výrobků čísla 2937 nebo spermicidů;
ij) gelové přípravky určené pro použití v humánním nebo veterinárním lékařství jako lubrikant na části těla při chirurgických
operacích nebo lékařských prohlídkách nebo jako spojovací prostředek mezi tělem a lékařskými nástroji;
k) farmaceutický odpad, tj. farmaceutické výrobky, které již nejsou vhodné ke svému původnímu účelu například z důvodu uplynutí
jejich doby použitelnosti; a
l) zařízení rozpoznatelná pro stomické použití, tj. kolostomické, ileostomické a urostomické sáčky nařezané do tvaru a jejich lepicí
podložky nebo ochranné desky.
Doplňková poznámka
1. Do čísla 3004 patří bylinné léčivé přípravky a přípravky založené na následujících aktivních látkách: vitaminy, minerály, esenciální aminokyseliny
nebo mastné kyseliny, v balení pro drobný prodej. Tyto přípravky se zařazují do čísla 3004, mají-li na etiketě, obalu nebo v doprovodných
uživatelských pokynech uvedeny následující údaje o:
a) konkrétních nemocích, onemocněních nebo jejich symptomech, pro které má být výrobek použit;
b) koncentraci aktivní látky nebo látek obsažených ve výrobku;
c) dávkování; a
d) způsobu použití.
Do tohoto čísla patří homeopatické léčivé přípravky, pokud splňují podmínky uvedené výše v písmenech a), c) a d).
V případě přípravků založených na vitaminech, minerálech, esenciálních aminokyselinách nebo mastných kyselinách, množství jedné z těchto látek
na doporučenou denní dávku uvedenou na etiketě musí být značně vyšší než doporučený denní příjem k udržení zdraví nebo pohody.

KAPITOLA 30